Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van de hulpverlening wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over uw begeleiding worden genoteerd. Eigen Kracht PSH verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Verwerking van uw gegevens is nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren en om met u in contact te komen. Op basis van de administratieve bewaarplicht zullen uw gegevens bewaard worden tot 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten corrigeren en te verwijderen. Bij alle gesprekken geldt beroepsgeheim, dit betekent dat alles wat besproken wordt tussen cliënt en hulpverlener vertrouwelijk is. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt met niemand informatie over u uitgewisseld. Alleen wanneer er sprake is van een situatie die uw leven of dat van anderen in gevaar brengt, mag dit beroepsgeheim geschonden worden.